Brak potwierdzenia w dostawie w ramach WDT? Dowiedz się, jakie są konsekwencje.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska. Ma miejsce tylko wtedy, gdy zarówno sprzedawca i nabywca są podatnikami podatku od wartości dodanej oraz są zarejestrowani do VAT-UE.

 

WDT – kiedy mogę zastosować stawkę 0%?

Żeby zastosować stawkę VAT 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów muszą zostać spełnione warunki:

  • sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT oraz są zarejestrowani do VAT-UE – weryfikacji dokonasz: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
  • przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy podatnik posiada potwierdzenie, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

WAŻNE! Do biura rachunkowego należy przekazać wszystkie dokumenty dotyczące zdarzeń mających wpływ na prawidłowe rozliczenie podatkowe. Kluczowym dokumentem jest także potwierdzenie wywozu towarów.

Czym jest potwierdzenie wywozu towarów?

  1. Zlecasz przewóz towarów przewoźnikowi?

Musisz posiadać dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska z załączoną specyfikacją poszczególnych sztuk załadunku.

  1. Wywozem zajmujesz się bezpośrednio Ty lub nabywca przy użyciu własnego środka transportu?

Jesteś zobowiązany posiadać dodatkowy dokument zawierający co najmniej: imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy siedziby działalności gospodarczej sprzedawcy i nabywcy, adres, pod który są przewożone towary, określenie towarów i ich ilości, potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę, rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary.

Dodatkowo dokumentację możesz uzupełnić o:

  • dokumenty dotyczące ubezpieczenia,
  • dokument potwierdzający zapłatę za towar,
  • korespondencję handlową z nabywcą, w tym jego zamówienie,
  • dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż Polska.

 

Brak potwierdzenia dokonania dostawy?

Bez odpowiednich potwierdzeń dostawa nie może być wykazana w rejestrze i w deklaracji za dany miesiąc. Jeśli do czasu złożenia deklaracji za kolejne dwa okresy rozliczeniowe nie uzyskasz dokumentów potwierdzających wywóz, transakcja zostanie wykazana ze stawką właściwą dla takiej dostawy na terytorium kraju.

 

Podstawa prawna:
art. 13. ust. 1 oraz art. 42 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)
Źródło grafiki:
https://pl.123rf.com/

 

Zobacz również