13 lipca 2020: termin zgłoszenia do CRBR

13 lipca 2020: termin zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)

W ramach pakietu dot. tarczy antykryzysowej postanowiono wydłużyć termin na dokonanie zgłoszenia danych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) przez spółki powstałe przed 13 października 2019 r. Bez zmian jednak pozostaje sytuacja spółek powstałych po 13 października 2019 r., dla których termin na zgłoszenie informacji do CRBR nadal wynosi 7 dni od uzyskania wpisu w KRS.

 

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Jest to teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów, w którym gromadzone i przetwarzane są informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. o osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółkami prawa handlowego.

Które z podmiotów objęte są obowiązkiem zgłoszenia danych?

Rejestr gromadzi dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółek jawnych,
  • spółek komandytowych,
  • spółek komandytowo-akcyjnych,
  • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623),
  • proste spółki akcyjne (od 1 marca 2021 r.).

Jak zgłosić dane do CRBR?

Elektronicznego zgłoszenia danych do CRBR dokonuje się bezpłatnie za pomocą e-formularza udostępnionego na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym ePUAP przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki, której zgłoszenie dotyczy.

Zamieszczane w CRBR informacje powinny być zgodne ze stanem faktycznym. Zgłoszenie zawiera oświadczenie osoby zgłaszającej o prawdziwości zgłaszanych informacji. W przypadku zmiany przekazanych informacji, zgłoszenie aktualizacji danych powinno nastąpić w terminie 7 dni (nie wliczając sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) od ich zmiany.

 

Przypominamy, że wyznaczeni przez podmiot pełnomocnicy spółki nie są uprawnieni do dokonania zgłoszenia do CRBR.

 

Źródło:
https://www.gov.pl/web/finanse/centralny-rejestr-beneficjentow-rzeczywistych

Zobacz również