JPK_VAT

Od 1 października 2020 roku obowiązywać zaczną przepisy przewidujące złożenie nowego elektronicznego dokumentu wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT oraz informacji o ewidencji VAT.

Nowa struktura pliku JPK_VAT musi zawierać dodatkowe dane (w części ewidencyjnej):

  • Grupowanie sprzedaży towarów i usług (GTU 01-13)
  • Oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru)
  • Oznaczenie dowodów sprzedaży

1. Grupowanie sprzedaży towarów i usług

Katalog kodów GTU zawiera 13 pozycji, które odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, w których przypadku istnieje zwiększone ryzyko uszczuplenia VAT:

GTU_01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii)
GTU_02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliwa i oleje napędowe)
GTU_03 Dostawa oleju opałowego
GTU_04 Dostawa wyrobów tytoniowych
GTU_05 Dostawa odpadów
GTU_06 Dostawa urządzeń elektronicznych
GTU_07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
GTU_08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
GTU_09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
GTU_10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
GTU_11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
GTU_12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych
GTU_13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Sprzedaż towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w katalogu GTU, pozostaje bez oznaczenia.

2. Oznaczenia rodzaju transakcji

Na sprzedawcach i nabywcach ciążyć będzie obowiązek oznaczania towarów i usług specjalnymi atrybutami dotyczącymi rodzaju transakcji:

SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
TP transakcje z podmiotami powiązanymi
TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju
MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży
MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia
B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

3. Oznaczenia dowodów sprzedaży

W ramach nowego JPK_VAT sprzedawcy zobowiązani będą do podawania w ewidencji symboli dowodów sprzedaży:

RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
WEW – dokument wewnętrzny
FP – faktura VAT

Za co grożą kary pieniężne

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że w przesłanym pliku JPK_VAT zawierają się błędy, które uniemożliwiają prawidłową weryfikację dokonanych transakcji, wezwie on do ich skorygowania, wskazując na nie.
W takim wypadku w ciągu 14 dni przesłać należy przesłać urzędowi skorygowaną ewidencję lub złożyć wyjaśnienia. Jeżeli jednak nie zostanie ona wysłana, naczelnik urzędu skarbowego ma prawi nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Kary te nie znajdują zastosowania w przypadku osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą i za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.
1. Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. (W 2020 r. jest to 13 000 zł). Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 260 zł do 52 000 zł.
2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

• Za niezłożenie JPK_VAT w terminie grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
• Za podanie w JPK_VAT nierzetelnych informacji grozi kara do 720 stawek dziennych.

W 2020 r. stawka dzienna (według Kodeksu karnego skarbowego) wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł.

 

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/jak-skladac-jpk-vat-z-deklaracja
Podstawa prawna:
– rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 576),
– z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z dnia 23 stycznia 2020 r. – Dz.U. z 2020 r., poz. 106, ost.zm.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1106).

 

 

Zobacz również