Korekta danych na fakturze

Faktura korygująca to jeden z podstawowych dokumentów występującym w obrocie gospodarczym. Innym natomiast dokumentem, często mylonym przez przedsiębiorców, jest nota korygująca. Oba służą skorygowaniu nieprawidłowych treści, poniżej szerzej wskazujemy na różnice między nimi.

 

1. Faktura korygująca

Zgodnie Art. 106j ust. 1 ustawy o VAT, fakturę korygującą wystawia się w sytuacji, gdy po wystawieniu pierwotnej faktury:

 • udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
 • udzielono opustów i obniżek cen,
 • dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
 • dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
 • podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Prawo to przysługuje wyłącznie przedsiębiorcy wystawiającemu fakturę pierwotną.

Na fakturze korygującej powinny być ujęte:

 • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”,
 • numer kolejny oraz datę jej wystawienia,
 • informacje ujęte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca,
 • powód korekty,
 • jeżeli korekta powoduje zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego,
 • w innych przypadkach – prawidłową treść korygowanych pozycji.

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej wymagane jest w przypadku:

 • obniżenia podstawy opodatkowania albo
 • pomyłki w kwocie podatku

Potwierdzenia odbioru korekty faktury nie musisz posiadać także gdy dotyczy to:

 • eksportu i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;
 • miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju;
 • sprzedaży: energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych;
 • sytuacji gdy nie posiadasz potwierdzenia odbioru faktury korygującej umniejszającej wartość podatku ale z innej dokumentacji wynika, że twój kontrahent wie, iż transakcja powinna być inaczej opodatkowana

 

 

2. Nota korygująca

Prawo do skorygowania niektórych pomyłek na fakturze pierwotnej ma nabywca zakupionego towaru bądź usługi.

Błędy mogą dotyczyć wyłącznie pozycji opisowych faktury, a więc nie mogą mieć wpływu na wartość kwoty i podatku. Nota korygująca można poprawić błędy takie, jak:

 • numer NIP,
 • data i nazwa sprzedaży lub odbioru towaru,
 • data płatności,
 • nazw oraz adresów sprzedawcy i nabywcy

Uwaga! Nota korygująca wymaga akceptacji wystawcy faktury, a więc powinna być przez niego podpisana.

Nota korygująca powinna zawierać :

 • wyrazy „NOTA KORYGUJĄCA”,
 • numer kolejny i datę jej wystawienia,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy i numer za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, a także numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej,
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura,
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej,

Nota korygująca może też być wystawiona w formie elektronicznej.

 

Podstawa prawna:
– art. 29a i 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Zobacz również