Nowa matryca VAT

Od 1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nadające nowe brzmienie załączników nr 3 i 10 do ustawy o VAT, które dotyczą towarów i usług opodatkowane podatkiem VAT według odpowiednio, stawki 8% i 5%.

W jaki sposób ustalić, czy towar lub usługa są opodatkowane według stawki 5% lub 8%?

Krok 1. Ustalenie, czy towar lub usługa są opodatkowane stawką 0% lub zwolnione z VAT

Celem ustalenia stawki VAT należy w pierwszej kolejności należy upewnić się, czy dana czynność jest zwolniona z podatku VAT (art. 43 ustawy o VAT) lub opodatkowana podatkiem VAT według stawki 0% (art. 83 ustawy o VAT).

Krok 2. Wybór symbolu CN (dla towarów) lub PKWiU z 2015 r. (dla usług):

Wskazanie symboli towarów lub usług opodatkowanych podatkiem VAT według obniżonych stawek VAT dokonuje się na podstawie opisu lub:

I) w przypadku towarów: symbolu CN,

II) w przypadku usług: PKWiU z 2015 r.

Czasami symbole CN lub PKWiU z 2015 r. poprzedzone są przedrostkiem „ex”, co oznacza to, że odwołanie do danego symbolu nie obejmuje całej klasyfikacji powiązanej z danym symbolem, lecz tylko część z towarów lub usług należących do całej grupy.

Krok 3. Uzgodnienie, czy towary lub usługi zawierają się w załączniku nr 3 lub 10 do ustawy o VAT:

Zdecydowana większość towarów oraz usług opodatkowanych VAT zgodnie z obniżonymi stawkami VAT wymieniona została w załączniku nr 3 (towary i usługi opodatkowane według stawki 8%) oraz nr 10 do ustawy o VAT (towary i usługi opodatkowane według stawki 5%).

Krok 4. Ustalenie, czy wskazany towar lub usługa są opodatkowane podatkiem VAT według obniżonej stawki stosownie z innymi przepisami:

Towary i usługi opodatkowane według obniżonych stawek VAT 8% i 5% określone mogą być również w innych przepisach. W tym miejscu wskazać należy na:

1) przepisy art. 41 ust. 12-12f ustawy o VAT; te przepisy stanowią podstawę prawną stosowania stawki 8% w budownictwie, przy świadczeniu usług konserwacyjnych oraz w gastronomii,

2) przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 25 marca 2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz. U. poz. 527 ze zm.).

Krok 5. Użycie stawki 23%:

Jeżeli na żadnym z wyżej wymienionych kroków nie zostało ustalone, że dla konkretnie wskazanej czynności właściwe jest zwolnienie od podatku VAT lub obniżona stawka VAT, czynność ta jest opodatkowana VAT według stawki 23%.

Podstawa prawna:
art. 41, art. 43, art. 83 oraz załączniku nr 3 i 10 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
Żródło
https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-od-towarow-i-uslug/art-41/
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkwiu_15/index.html

 

Zobacz również