01.01.2021: podatek cukrowy

Opłata cukrowa (podatek cukrowy) to nowa danina, która obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Objęte nią są określone napoje oraz syropy, jeśli zawierają w swoim składzie dodatek cukrów, substancji słodzących bądź kofeiny lub tauryny.

Kto płaci podatek cukrowy?

Do zapłaty podatku cukrowego zobowiązana jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która:

sprzedaje napoje do punktów sprzedaż detalicznej,
produkuje, nabywa napoje z innych krajów UE lub spoza UE i prowadzi ich sprzedaż detaliczną,
zamawia bezpośrednio u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą, a skład napoju podlegającego opłacie stanowi element umowy (obowiązek zapłaty ciąży na zamawiającym),

Ważne! W sytuacji, gdy kontrahentowi sprzedawane są napoje objęte opłatą, a ten prowadzi jednocześnie sprzedaż detaliczną i hurtową, należy odprowadzić opłatę od wszystkich napojów sprzedanych danemu kontrahentowi.

Opłacie nie podlegają napoje, które stanowią:

• wyroby medyczne,
• suplementy diety,
• żywność specjalnego przeznaczenia, preparaty do początkowego i dalszego żywienia niemowląt,
• wyroby akcyzowe,
• zawierają więcej niż 20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego, a zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g na 100 ml napoju,
• roztwory węglowodanowo-elektrolitowymi, w których zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na 100 ml napoju,
• wyroby na bazie mleka albo jego przetworów (jogurty, maślanki, kefiry, mleko zsiadłe itp.).

 

Ile wynosi opłata?

W myśl nowego przepisu, opłata cukrowa stanowi sumę dwóch wartości, stałej i zmiennej. Na każdy litr napoju opłata wynosi:

0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej,
0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju – w przeliczeniu na litr napoju.

Napoje, które zawierają dodatek kofeiny lub tauryny są objęte dodatkową opłatą w wysokości 0,10 zł, jednak nie więcej, niż 1,2 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Niższa opłata obejmuje napoje zawierające powyżej 5 g cukrów w 100 ml:

• w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego,
• będące roztworami węglowodanowo-elektrolitowymi, na przykład napoje izotoniczne.

Te napoje będzie obowiązywać tylko część zmienna opłaty – 0,05 zł za każdy gram cukru powyżej 5 g w 100 ml napoju.
Przy obliczeniach opłaty zawartość cukrów w 100 ml napoju zaokrągla się w górę do pełnego grama.

 

Kiedy i na jaki rachunek trzeba płacić?

Podatek cukrowy wpłaca się na rachunek naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy. Dodatkowym obowiązkiem jest złożenie informacji dotyczącej wysokości opłaty z użyciem systemu informatycznego ministra finansów do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

 

Informacja o opłacie powinna zawierać:

• okres, za który jest składana,
• miejsce składania informacji – nazwę właściwego urzędu skarbowego,
• cel składania informacji: a) złożenie informacji, b) korekta informacji,
• dane podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty: a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, b) NIP, c) imię i nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktu,
• właściwie ustaloną kwotę opłaty,
• kwotę opłaty do zapłaty,
• informacje o opłacie: a) łączną kwotę opłaty, b) kwotę opłaty za poszczególne napoje, c) liczbę litrów napojów sprzedanych w danym okresie – w podziale na poszczególne napoje wraz z informacją o dodatku w składzie kofeiny lub tauryny, lub substancji słodzących oraz o zawartości cukrów w 100 ml napoju, d) numery faktur, daty ich wystawienia, odpowiednio NIP dostawcy albo nabywcy oraz numery partii towaru, jeżeli nie są zawarte na fakturze,
• datę i podpis podmiotu obowiązanego do zapłaty opłaty lub osoby przez niego upoważnionej,
• pouczenie, że informacja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Uwaga! Za nieterminowe zapłacenie opłaty organ podatkowy nałoży dodatkową opłatę w wysokości 50% kwoty należnej opłaty.
Do opłaty i dodatkowej opłaty mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej.

 

Podstawa prawna:
Art. 7 Ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Zobacz również