Stawka 0% dla WDT

Znowelizowane przepisy ustawy o VAT przewidują cztery okoliczności, które muszą być spełnione łącznie, aby podatnicy mogli zastosować stawkę 0% przy WDT: 

 1. Dostawa została dokonana na rzecz nabywcy, który przekazał kontrahentowi właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez państwo członkowskie. 
 2. Przed upływem terminu złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy dostawca posiada w swojej dokumentacji potwierdzenia, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne, niż terytorium kraju. 
 3. Dostawca, składając deklarację VAT, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE. 
 4. Dostawca terminowo złożył prawidłową informację podsumowującą VAT-UE. 

Należy zaznaczyć, że nowelizacja polskiej ustawy o VAT nie zakłada zmian w katalogu dokumentów wymaganych do potwierdzenia dostawy wewnątrzwspólnotowej. 

Dowodami świadczącymi o wywozie towarów zgodnie z ustawą o VAT mogą być: 

 • dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, które poświadczają, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium innego państwa członkowskiego,
 • specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 • korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie,
 • dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 • dowody wskazujące na zapłatę za towar,
 • kwity potwierdzające przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. 

Sprzedawca ma możliwość przedstawienia dokumentów wymienionych w rozporządzeniu wykonawczym Rady (UE) 2018/1912). Bazuje on w takim wypadku z domniemania, że towar wyjechał poza terytorium kraju. Powinien posiadać: 

dwa dokumenty powiązane z transportem:  

 • podpisany list przewozowy CMR,
 • konosament (morski list przewozowy),
 • fakturę za towarowy przewóz lotniczy lub fakturę od przewoźnika towarów,

albo jeden dokument powiązany z transportem i jeden dokument innego rodzaju:  

 • polisa ubezpieczeniowa związana z transportem,
 • dokumenty urzędowe świadczące o przybyciu towarów do państwa przeznaczenia,
 • poświadczenie odbioru przez podmiot prowadzący magazyn, do którego towary trafiły,

Dokumenty powinny zostać wystawione przez dwie niezależne od siebie strony i nie mogą być ze sobą sprzeczne. 

Uwaga! Podatnik może wybrać pomiędzy stosowaniem dowodów wskazanych w rozporządzeniu Rady (UE) 2018/1912, a dowodami wymienionymi w ustawie o VAT. 

Źródło: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat-w-transakcjach-zagranicznych/vat-w-handlu-miedzynarodowym-dostawa-i-nabycie-towarow 

Aktualności