Tarcza finansowa PFR – ważny termin 31.12.2020

Zgodnie z regulaminem, obowiązkiem beneficjenta, który skorzystał z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju jest potwierdzenie umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR (lub złożyły wniosek odwoławczy) do 31 grudnia 2020.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku do 31 grudnia 2020 r.?

W zależności od tego, kto złożył wniosek i od formy prowadzonej działalności należy dostarczyć:

  • aktualny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG,
  • jeśli wniosek został złożony w imieniu podmiotu przez inną osobę, niż wskazaną do reprezentacji – pełnomocnictwo lub oświadczenie,
  • zgodę organów spółki na zaciąganie zobowiązań

Dokumenty muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w pisemnej formie z podpisami poświadczonymi notarialnie.

Jakie warunki musi spełnić oświadczenie lub pełnomocnictwo?

  • Pełnomocnictwo musi być podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji (złożeniem wniosku odwoławczego)
  • Oświadczenie musi być podpisane po dacie zawarcia umowy subwencji albo złożenia wniosku odwoławczego
  • W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Wzór pełnomocnictwa:

https://pfrsa.pl/dam/jcr:bbebfc72-745a-4ba3-a481-a87757326b00/Wz%C3%B3r_pe%C5%82nomocnictwa_TF_MSP_20200916.docx

Wzór oświadczenia:

https://pfrsa.pl/dam/jcr:c3d2fd92-dc90-4f7b-9454-834e84231d21/Wz%C3%B3r_o%C5%9Bwiadczenia_TF_MSP_20200916.docx

Pełnomocnictwo jak i oświadczenie należy przedłożyć wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.
Informacje dotyczące formy, w jakiej należy dostarczać dokumenty zostaną przedstawione przez bank, za pośrednictwem którego zawarto umowę.

WAŻNE! Brak dokumentów potwierdzających umocowania w wyznaczonym terminie będzie skutkował koniecznością zwrotu otrzymanej subwencji w jej pełnej wysokości.

Beneficjenci, którzy spłacą subwencję do 31.12.2020 r., nie mają obowiązku dostarczenia żadnych dokumentów.

 

Źródło:
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/Informacja-na-temat-dostarczenia-pe%C5%82nomocnictw-na-beneficjent%C3%B3w-programu-Tarcza-Finansowa-Polskiego-Funduszu-Rozwoju-dla-Ma%C5%82ych-i-%C5%9Arednich-Firm.pdf

Zobacz również