Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)

Nie jesteś w pełni przekonany o poprawności klasyfikacji lub właściwej stawki VAT dla sprzedawanych towarów, czy świadczonych usług? WIS to wydawana w postaci decyzji administracyjnej informacja, w której Dyrektor KAS określa właściwą stawkę VAT jest dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi, która jest jednocześnie gwarancją ich poprawnej klasyfikacji.

WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. W rezultacie, organ przeprowadzający czynności kontrolne nie będzie mógł nałożyć na podatnika sankcji za użycie stawki VAT wskazanej w WIS.

Wniosek o wydanie WIS powinien zawierać:

 • dane identyfikujące podatnika oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu,
 • dokładny opis towaru lub usługi, który pozwoli ich odpowiednią klasyfikację,
 • oznaczenie, według której z trzech grup ma zostać zakwalifikowany towar lub usługa – czy ma to być Nomenklatura scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • potwierdzenie opłaty za wydanie WIS.

Wniosek o wydanie WIS kosztuje 40 zł. W przypadku, gdy obejmuje on kilka towarów lub usług, które według podatnika tworzą jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie złożone), kwota będzie naliczona jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów lub usług.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie.

Co zawiera WIS?

 • opis towaru albo usługi której dotyczy,
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji,
 • stawkę podatku właściwą dla wskazanego towaru albo usługi.

Ile się czeka na wydanie WIS?

 • decyzja WIS jest wydawana w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym Dyrektor KIS otrzymał wniosek,
 • ten termin może być wydłużony w sytuacji, jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia lub gdy niezbędne będzie przeprowadzenie bardziej szczegółowych wyjaśnień, czy analiz.

Ochrona prawna WIS:

Nie ma potrzeby występowania o wydanie indywidualnej WIS, aby uzyskać ochronę prawną, jeśli podatnik zastosuje się do decyzji WIS, która została wcześniej wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z jego działalnością. Decyzje WIS są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

WIS przestanie być obowiązująca na skutek zmiany przepisów prawa podatkowego, do których odnosi się wydana decyzja i jeżeli w związku z nią będzie ona sprzeczna z tymi przepisami. W następstwie tego, wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie tych nowych przepisów.

W konsekwencji zmiany lub uchylenia WIS:

 • podatnik nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej (nie zostaną naliczone ci odsetki za zwłokę),
 • zostanie on zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.
Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/proc_707-wiazaca-informacja-stawkowa
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
– rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. w sprawie sposobu uiszczenia opłat dotyczących wydania wiążącej informacji stawkowej,
– rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej,
– ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Zobacz również