Zasady i terminy wystawiania świadectw pracy

Wystawienie świadectwa pracy:

Wystawienie świadectwa pracy dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, a więc umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny. Pracodawca nie ma prawa uzależniać wystawienia świadectwa pracy od wywiązania się z obowiązków przez pracownika, np. wykonania usługi, czy zwrotu komputera służbowego.

Pracodawca ma obowiązek wystawić świadectwo pracy zarówno, gdy umowa zostanie rozwiązana, jak i gdy wygaśnie. W tym drugim przypadku pracodawca nie będzie jednak zobowiązany do przygotowania świadectwa pracy, o ile zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki:

 • współpraca z pracownikiem będzie kontynuowana,
 • maksymalnie w ciągu 7 dni zostanie podpisana kolejna umowa o pracę,
 • pracownik nie złożył wniosku o wystawienie świadectwa pracy.

Pracownik ma prawo do złożenia wniosku o wystawienie świadectwa zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Może on być złożony w dowolnym czasie dalszej współpracy i dotyczyć wydania świadectwa pracy za poprzednie okresy, czy wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczasowy pracodawca nie wydał świadectwa pracy.

Świadectwo pracy może zostać:

 • osobiście przekazane pracownikowi,
 • przesłane mu pod wskazany przez niego adres zamieszkania,
 • doręczone w inny sposób (np. do rąk osoby upoważnionej, czy kuriera).

Od września 2019 r. obowiązkiem pracodawcy jest wystawienie i wydanie pracownikowi świadectwa pracy w dacie ustania stosunku pracy, a więc w ostatnim dniu, w którym pracownik zachowuje status pracownika.

Oznacza to, że w przypadku:

 • rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem – będzie to ostatni dzień wypowiedzenia,
 • rozwiązania umowy bez wypowiedzenia – będzie to dzień złożenia drugiej stronie oświadczenia o rozwiązaniu umowy,
 • w sytuacji rozwiązania umowy o pracę wraz z upływem czasu, na jaki została zawarta – będzie to ostatni dzień jej obowiązywania określony w umowie,
 • wygaśnięcia umowy o pracę – będzie to dzień, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące wygaśnięcie umowy,
 • rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron – będzie to dzień wskazany w porozumieniu jako ostatni dzień współpracy stron (data rozwiązania umowy).

Ważne! Jeśli pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia, co związane jest z natychmiastowym zakończeniem współpracy, obowiązkiem pracodawcy jest wystawić świadectwo pracy tego samego dnia.

Przewiduje się wyjątek od zasady wystawiania świadectwa pracy w dniu zakończenia stosunku pracy w sytuacji, gdy pracodawca nie ma możliwości przygotowania świadectwa tego samego dnia. Taką przyczyną może być:

 • nieobecność w pracy pracodawcy lub osoby upoważnionej do wystawienia i podpisania świadectwa pracy,
 • korzystanie z usług zewnętrznej firmy księgowej, która nie przygotowała świadectwa tego samego dnia.

 

Jeśli w świadectwie pracy zawierają się błędy, pracownik ma prawo zwrócić się z wnioskiem o jego sprostowanie. Pracodawca musi przygotować poprawiony dokument w terminie 14 dni od momentu, w którym pracownik otrzymał świadectwo pracy.

W terminie 7 dni od otrzymania wniosku pracownika należy:

 • przygotować i wydać mu nowe świadectwo pracy lub
 • poinformować o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku (w formie papierowej lub elektronicznej).

W przypadku, gdy świadectwo pracy będzie niezgodne z obowiązującymi przepisami, pracownik ma prawo zażądać od pracodawcy odszkodowania w związku jego z błędnym przygotowaniem.

Jeśli świadectwo pracy nie zostanie wydane pracownikowi, będzie on mieć prawo do złożenia do sądu pracy pozwu o zobowiązującego pracodawcę do tego.

Wystąpienie z wnioskiem do sądu jest też możliwe, gdy pracodawca:

 • nie wyda terminowo pracownikowi świadectwa, ponieważ firma już nie istnieje lub nie jest możliwe wytoczenie przeciwko firmie powództwa o zobowiązanie do wydania świadectwa pracy, ze względu na:
 • brak umocowania przez firmę osób do jej reprezentacji,
 • postawienie pracodawcy w stan likwidacji lub gdy jest już zlikwidowany,
 • zaprzestanie przez firmę prowadzenia działalności,
 • sytuację, gdy egzekucja orzeczenia o zobowiązaniu wydania świadectwa pracy okaże się być nieskuteczna,

 

Pracownik ma prawo wnieść przeciwko pracodawcy pozew o naprawienie szkody, jeśli nie zostało mu wydane świadectwa pracy lub będzie ono zawierało błędy. Może to zrobić wraz z pozwem dotyczącym zobowiązania do wydania świadectwa.

Do obowiązków pracownika podczas postępowania należy wskazanie na poniesioną szkodę i jej wysokości. Może to robić na przykład, udowadniając, że:

 • w związku z brakiem świadectwa lub jego błędów nie został zatrudniony przez innego pracodawcę,
 • nie otrzymał świadczeń z urzędu pracy dla osoby bezrobotnej.

 

 

Podstawa prawna:
– art. 97- 99 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy,
– Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy
Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zwolnic-pracownika/zasady-i-terminy-wystawiania-swiadectw-pracy

Zobacz również