Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Chciałbyś uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach albo wskazujące na wysokość powstałych zaległości? Poniżej wskazujemy, w jaki sposób można je uzyskać.

 

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w urzędzie,
 • listownie,
 • elektronicznie,

Do elektronicznego złożenia wniosku niezbędny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Ważne! Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie opłaty skarbowej (21 zł).

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto urzędu miasta lub gminy właściwego dla siedziby urzędu, gdzie składany jest wniosek.

Podatki, których dotyczy zaświadczenie wydawane przez urząd skarbowy:

 • podatki dochodowe: PIT lub CIT,
 • podatek od towarów i usług: VAT,
 • akcyza

Dokument ma na celu potwierdzenie aktualnej sytuacji podatkowej. Jest on wymagany na przykład przez banki, kiedy starasz się o kredyt, kontrahentów przed podpisaniem umowy o współpracy, czy kiedy zgłaszasz swój udział w przetargach.

 

I ) Zaświadczenie na wniosek

Organ podatkowy wystawia stosowny dokument po złożeniu kompletnego wniosku. Należy w nim wskazać na informacje, które urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu. W szczególności dotyczy to:

 • stwierdzenia braku zaległości w podatkach,
 • informacji o stanie zaległości,

Organ ma prawo do odmowy wydania zaświadczenia, na przykład, kiedy po złożeniu wniosku i podczas weryfikacji konta podatnika zostaną ujawnione zostaną zaległości.

II) Zgoda na zaświadczenie

Możliwe jest też złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy jesteś zainteresowany sytuacją podatkową innego przedsiębiorcy. W tym celu niezbędne będzie wyrażenie zgody samego przedsiębiorcy w formie pisemnej albo dokumentu elektronicznego.

 

Urząd upewni się, czy wniosek spełnia wszystkie formalne wymagania. Jeśli jest on niekompletny, czy zawierają się w nim błędy, wezwie podatnika do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku braku kontaktu w wyznaczonym czasie, wniosek zostanie odrzucony.

Przed wydaniem zaświadczenia, organ sprawdza, czy w sprawie podatnika nie jest prowadzone postępowanie dotyczące zaległości podatkowych, co ma na celu ustalenie lub określenie ich wysokości. Urząd wydaje zaświadczenie terminowo, nawet jeśli nie da się zakończyć postępowania. W takiej sytuacji na dokumencie zamieszczona zostanie wzmianka, że w tej sprawie jest toczone postępowanie.

Zaświadczenie potwierdzające sytuację podatkową zostanie przekazane:

 • w formie elektronicznej,
 • przesyłką pocztową – o ile zostanie to wskazane we wniosku.
 • bezpośrednio w urzędzie,

Ważne! Zaświadczenie jest obowiązujące w dniu jego wydania.

W sytuacji, gdy została wydana decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty, dla organu oznacza to, że do wyznaczonego terminu jej uregulowania, na koncie podatnika nie ma zaległości

 

 

Źródło:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-dostac-zaswiadczenie/proc_751-zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach

Zobacz również