01.01.2021: zmiany w zakresie rozliczania faktur korygujących

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2021 r., w związku z wprowadzeniem pakietu zmian Slim VAT, zmianie uległ sposób rozliczania faktur korygujących.

Zmianie ulegają zasady ujmowania faktur korygujących po stronie sprzedawców oraz nabywców, a także dokumenty i potwierdzenia jakimi należy dysponować, aby w odpowiednim okresie móc ująć wystawione faktury korygujące.

Dotychczas uzyskanie potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, uprawniało sprzedawcę do ujęcia faktury korygującej w okresie rozliczeniowym, w którym potwierdzenie to uzyskano.

 

ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2021 r.

I) SPRZEDAWCA

  • Po zmianach od 1 stycznia 2021 r. w przypadku faktury korygującej zmniejszającej sprzedawca będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą pod warunkiem posiadania dokumentacji, z której będzie wynikać, że sprzedawca uzgodnił z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej i faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją.
  • W przypadku braku posiadania powyższej dokumentacji w okresie, w którym została wystawiona faktura korygująca, sprzedawca nabędzie prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w okresie, w którym dokumentację tę uzyskał.

II) NABYWCA

  • Po zmianach od 1 stycznia 2021 r. w przypadku faktury korygującej zmniejszającej nabywca będzie zobowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w którym uzgodniono ze sprzedawcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej.

 

Uzgodnienie warunków, o których mowa powyżej polega na akceptacji warunków korekty przez obie strony danej transakcji.

Formy uzgodnienia warunków mogą być następujące:

  • uznanie reklamacji (przyjęcie zgłoszenia reklamacyjnego) – odpowiedź w formie papierowej lub elektronicznej,
  • adnotacja na fakturze korygującej w formie oświadczenia stron z podpisami,
  • korespondencja mailowa,
  • porozumienia (w formach tradycyjnych i elektronicznych),
  • aneksy do umów,
  • zmiana oferty i jej przyjęcie przez akceptację nabywcy.

Warunku posiadania dokumentacji potwierdzającej uzgodnienie warunków nie stosuje się w przypadku transakcji eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, w przypadku dostawy towarów i świadczenia usług, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium RP oraz przy sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego, usług dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, usług dystrybucji gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy VAT.

 

W przypadku faktury korygującej zwiększającej podstawę opodatkowania, korekty tej podstawy dokonuje się w okresie rozliczeniowym, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. Zatem każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do faktu czy przyczyna zaistniała poprzez błąd sprzedawcy lub też inne okoliczności powstałe po wystawieniu faktury.

 

Jednocześnie informujemy, że przepisy przejściowe przewidują możliwość stosowania dotychczasowych przepisów w odniesieniu do faktur korygujących zmniejszających, nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 r., pod warunkiem, że wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony w formie pisemnej pomiędzy sprzedawcą, a nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021.

 

Uwaga!

Powyższe uzgodnienie dotyczące zasad stosowania przepisów w dotychczasowym brzmieniu wiąże się z tym, że sprzedawca zobowiązany jest zawrzeć to uzgodnienie indywidualnie z każdym klientem.

Zobacz również