Zgłoszenie do CRBR – instrukcja krok po kroku

Czym jest CRBR?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to elektroniczny system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych.

Jak już pisaliśmy tutaj, obowiązek wpisu i aktualizacji danych w CRBR dotyczy spółek rejestrowanych w KRS:

 • z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • prostych spółek akcyjnych (od 1 lipca 2021 r.),
 • akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne:

 • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, lub
 • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.

W przypadku spółki – osoby prawnej, innej niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, podlegającym wymogom ujawniania informacji na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego, beneficjentem rzeczywistym spółki jest:

 • osoba fizyczna będąca udziałowcem lub akcjonariuszem spółki, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,
 • osoba fizyczna dysponująca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym  spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie spółki, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad spółką przez posiadanie w stosunku do niej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351), lub
 • osoba fizyczna zajmująca wyższe stanowisko kierownicze w organach spółki w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w powyższych punktach oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Kto musi zgłosić dane do CRBR?

Dane do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) zgłasza wyłącznie osoba uprawniona do reprezentacji spółki.

Nie ma możliwości powierzenia tego zadania innym osobom (zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971).

Kiedy należy zgłosić się do CRBR?

Po uzyskaniu wpisu w KRS podmioty mają 7 dni, dokonać wpisu w CRBR. Brak zgłoszenia lub spóźnienie się może skutkować wysoką karą – nawet do 1 miliona złotych.

Jak dokonać wpisu do CRBR?

Krok 1 Utwórz zgłoszenie
Krok 2 Podaj NIP i wybierz formę organizacyjną spółki
Krok 3 Wybierz zgłoszenie
Krok 4 Podaj dane spółki
Krok 5 Sprawdź i wydrukuj UPO

 

Krok 1. Utwórz zgłoszenie

 

 

Krok 2. Podaj NIP i wybierz formę prawną

 • W polu NIP podaj numer identyfikacji podatkowej.
 • W polu forma organizacyjna rozwiń pasek i wybierz odpowiednią propozycję i kliknij Dalej.

 

Krok 3. Wybierz zgłoszenie

 • Wpisz datę zgłoszenia. W przypadku pierwszego wpisu, będzie to data bieżąca.
 • Jeśli dokonujesz aktualizacji wpisu, w tym miejscu pojawi się informacja o wcześniejszych wnioskach spółki. Tutaj dokonasz też sprostowania wniosku, jeśli okaże się, że poprzedni zawierał niepoprawne dane.
 • Musisz też podać datę zdarzenia. W przypadku zmiany beneficjenta rzeczywistego np. ze względu na sprzedaż udziałów będzie to data umowy zbycia udziałów.
 • Dla nowych spółek będzie to data rejestracji w KRS. W przypadku spółek istniejących w momencie uruchomienia rejestru trzeba wskazać datę przesłania zgłoszenia do CRBR.

Następnie kliknij Utwórz nowe zgłoszenie.

 

Krok 4. Podaj dane spółki

W części A musisz podać podstawowe informacje o spółce.

 

W części B musisz podać informacje o beneficjencie rzeczywistym.

 

Objaśnienia:

Ilość beneficjentów – zależnie od sytuacji w spółce, należy wymienić wszystkich przewidzianych w ustawie (może być jeden lub wielu)
Charakter uprawnień przysługujących Beneficjentowi – należy wskazać czy są to uprawnienia:
a) bezpośrednie – posiadanie udziałów/akcji w spółce, której zgłoszenie dotyczy np. >25%, akcji uprawniających do większej liczby głosów itp.
b) pośrednie – np. osoba fizyczna posiadająca 60% udziałów w spółce A, która jest posiadaczem 50% udziałów w spółce B zgłaszającej beneficjenta
c) inne – np. większość praw do głosu w związku z umowami ze wspólnikami, wyższe stanowisko kierownicze.
Rodzaj uprawnień właścicielskich – zależny od formy prawnej, występuje przy uprawnieniach bezpośrednich
Wartość – kwotowo wyrażona w PLN
Rodzaj uprzywilejowania – należy wybrać właściwe z poniższych:

 

W części C zaznacz klauzulę odpowiedzialności i przejdź Dalej.

 

Krok 5. Sprawdź i wydrukuj UPO

 • W ostatnim kroku podpisz dokument i wyślij zgłoszenie. Jeśli wymaga on więcej niż jednego podpisu, możesz zapisać je do pliku .xml
 • Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisane przez profil zaufany ePUAP. W przypadku gdy wymagana jest łączna reprezentacja, musi być ono podpisane przez wszystkie wymagane osoby. Kolejność składania podpisów nie ma znaczenia.

 

 

 • Jeśli twoje zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowanie, otrzymasz komunikat o poprawnym przetworzeniu dokumentów.
 • Będziesz mógł pobrać UPO, po kliknięciu przycisku Pobierz UPO.

Źródło grafik:
https://www.podatki.gov.pl/crbr/

 

 

Zobacz również